WZORY

 

1)RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY

Każdy ruch jest zmienną położenia w czasie danego

 ciała lub układu ciał względem pewnego wybranego układu odniesienia.

v= s/t <[v]= m/s, km/h>

2)RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY

v= at <[a= m/s2>

Dla ciała spadającego swobodnie: v= gt

Prędkość średnia: vśr = v0 + vk/2

Droga (gdy v0= 0): s= at2/2

Droga przebyta w czasie t: s= vśr*t, s= vo*t + at2/2

Droga dla ciała spadającego swobodnie: s= gt2/2

3)RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY

Wartość przyspieszenia (a) ze znakiem minus

s= v0*t/2

4)RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU

v=const, wektor v zmienia swój kierunek

Okres: T= 1/f, T= 2pr/v

Przyspieszenie dośrodkowe: ad= v2/r

Siła do- i odśrodkowa: Fod,do= mv2/r

5)PĘD CIAŁA

pR= mvR

zasada zachowania pędu dla dwóch ciał początkowo spoczywających: m1v1 = m2v2

6)I ZASADA DYNAMIKI NEWTONA

Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się, to ciało to pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

7)II ZASADA DYNAMIKI NEWTONA

Jeżeli na ciało działają siły, to porusza się ono ruchem jednostajnie przyspieszonym, pod warunkiem, że ich wypadkowa jest stała

i nie jest równa zeru. Przyspieszenie ciała jest wprost proporcjonalne do siły wypadkowej i odwrotnie proporcjonalne do masy ciała.

aR= FR/m

8)III ZASADA DYNAMIKI NEWTONA

Jeżeli ciało A działa na ciało b pewną siłą F to ciało B działa na ciało A siłą F o tym samej wartości i kierunku ale o przeciwnym zwrocie

FRAB= -FRBA

9)PRAWO POWSZECHNEGO CIĄŻENIA (powszechnej grawitacji)

Wartość, z jaka oddziałują na siebie dwa ciała punktowe jest wprost proporcjonalna do iloczynu stałej grawitacji oraz mas tych ciał i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nim.

F= G Mm/t2

G= 6,67*10-11 Nm2/kg2

10)SIŁA CIĘŻKOŚCI

FRc= mgR

11)PRACA

W= Fs <[W]= 1J = N*m = kg*m2/s2 >

12)MOC

P= W/t <[P]= 1W = J/s>

Dla ciał poruszających się ruchem jednostajnym: P= Fv

13)ENERGIA POTENCJALNA

Ep= mgh

15)ENERGIA KINETYCZNA

Ek= mv2/2

16)TEMPERATURA

Kelvin: T= t + 273o

Celcjusz: t = T - 273o

17)GĘSTOŚĆ SUBSTANCJI

r= m/v <[r]= kg/m3>

18)I ZASADA TERMODYNAMIKI

Całkowita zmiana energii wewnętrznej układu DU jest równa sumie ciepła Q dostarczonej do układu i pracy W wykonanej nad układem przez siły wewnętrzne.

DU = Q + W <[Q]= J = Nm>

ciepło właściwe: c= Q/mDT <[c]= J/ kg*K>

ciepło topnienia = krzepnięcia = parowania = skraplania: c=Q/m

19)RUCH DRGAJĄCY

Amplituda (A) - to największe wychylenie ciała z położenia równowagi.

Okres drgań (T) - to czas, w którym ciało wykonuje pełne drganie, tzn. przebywa drogę od jednego skrajnego położenia do drugiego i z powrotem.

T= 2p l/g

Częstotliwość (f) - odwrotność okresu. Częstotliwość informuje nas, jaka jest liczba drgań w czasie 1s. Np. jeśli okres T= 1/2s,

to w czasie 1 sekundy nastąpią dwa drgania, jeśli T=3 s, to w czasie 1s nastąpi 1/3 drgania itd.

f= 1/T <[ f ] = 1/s = 1 herc (Hz)>

20)DŁUGOŚĆ FALI

Długość fali to droga, jaka przebywa fala w czasie jednego okresu drgań cząsteczek.

l= vT, l= v/f <[l]= 1m>

21)CIŚNIENIE

p= F/s <[p]= 1P = N/m2>

ciśnienie hydrostatyczne: p=rgh

22)PRAWO COULOMBA

F= k q1q2/r2

k= 9*109 Nm2/r2

23)NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE

U= WARB/q

24)NATĘŻENIE PRĄDU

I= Q/t <[I]= 1A = c/s>

25)PRAWO OHMA

Natężenie prądu płynącego przewodnik jest wprost proporcjonalne do napięcia przyłożonego do końców przewodnika i odwrotnie. proporcjonalne do jego oporu.

R= U/I <[R]= 1W = V/A>

R= r l/s

26)I PRAWO KIRCHOFFA

Suma prądów wpływajacych jest równa sumie prądów wypływających z węzła.

I1 + I2 = I3 + I4 + I5

27)ŁĄCZENIE SZEREGOWE ODBIORNIKÓW

 

Rz= R1 + R2 + R3 + . +Rn

U= U1 + U2 + U3+ . +Un

I=const

 

28)ŁĄCZENIE RÓWNOLEGŁE ODBIORNIKÓW

 

1/Rz = 1/R1 + 1/R2 = 1/R3 +.+Rn

U= const

I = I1 + I2 + I3 +. +In

 

29)PRACA PRĄDU ELEKTRYCZNEGO

W= UIt, W= U2/Rt, W= I2R

30)MOC PRĄDU ELEKTRYCZNEGO

P=IU, P=W/t

31)PRĄD PRZEMIENNY W UZWOJENIACH TRANSFORMATORA

U2/U1 = z2/z1

32)SIŁA ELEKTRODYNAMICZNA

Jest to oddziaływanie pola elektromagnetycznego na przewodnik w którym płynie prąd elektryczny.

F= B*I*l <[B]= 1T (tesla)= kg/A*s2 >

33)SIŁA LORENTZA

Jest to siła, która pole magnetyczne oddziałuje na cząstkę, która znalazła się w tym polu.

FL= B*v*q

34)STRUMIEŃ MAGNETYCZNY

Wartość strumienia magnetycznego określa jak dużo linii pola przenika przez dana powierzchnię S.

f= BS

ZDOLNOŚĆ SKUPIAJĄCA SOCZEWKI

Z= 1/f

35)ENERGIA FOTONU

E= hf

Stała Plancka: h= 6,62*10-34 Js

36)ZASADA ZACHOWANIA ENERGII W ZJAWISKU FOTOELEKTRYCZNYM

hf= W + mv2/2

37)ENERGIA SPOCZYNKOWA CZĄSTKI

E = mc2